Obchodní podmínky

Obsah:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
 2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY
 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 4. DODÁNÍ ZBOŽÍ
 5. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
 6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. PŘÍLOHA Č.1 FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 2. PŘÍLOHA Č. 2 FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

 

I. Obecná ustanovení:

 

Zahrada v hlavě

Provozovatel internetového e-shopu:

Markéta Rita Lišková

IČO 71589732

Daleké Dušníky 100, 263 01 , provozovna Mírové náměstí 1582, Dobříš 263 01

pro prodej produktů a služeb, prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.zahradavhlave.cz

 

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)  upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „obč. zák.“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

Platí pro prodej produktů, elektronických produktů a služeb prodávajícího, kterým je fyzická osoba Markéta Rita Lišková se sídlem Daleké Dušníky 100, 263 01, IČO 71589732 prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese: www.zahradavhlave.cz Email: marketa@zahradavhlave.cz. Tel: 775 070 312

1.2.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě rozporu ustanovení všeobecných obchodních podmínek s ustanovením kupní smlouvy mají ustanovení kupní smlouvy přednost. Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek se uzavírá v českém jazyce.

1.3.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů.

1.4.

Znění všeobecných obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

1.5.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupujícím spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost nebo mimo rámec výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“ nebo také „kupující spotřebitel.Kupujícím podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého povolání, případně osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“ nebo také „kupující podnikatel“).

1.6.

Produktem a službou se rozumí vše, co je lze nakoupit prostřednictvím e-shopu.

1.7.

Cena je finanční částka odpovídající hodnotě produktu a služeb. Cena za dopravu je finanční částka za doručení Zproduktu a služeb včetně ceny za jeho zabalení. Celková cena představuje součet Ceny a Ceny za dopravu.

1.8.

DPH je daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění; Prodávající není plátcem DPH.

1.9.

Faktura je daňovým doklad vystaveným v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění na Celkovou cenu.

1.10.

Objednávkou je Kupujícím řádně vyplněný objednávkový formulář, který je zároveň návrhem na uzavření kupní smlouvy.

1.11.

Webové rozhraní e-shopu je prostředkem komunikace na dálku umožňující uzavření kupní smlouvy distančním způsobem v prostředí e-shopu. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si Kupující hradí sám

 

1.12.

Kupující je povinen při objednávání produktů a služeb uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Údaje v objednávce jsou tak považovány za správné.

 

II. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1

Koupě produktu a služeb je možná pouze přes webové rozhraní e-shopu.

2.2

Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2.3

Veškerá prezentace produktů a služeb umístěná na e-shopu je informativního charakteru. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák., nýbrž o výzvu k zaslání nabídky formou objednávky.

2.4

Smlouva je uzavírána distančním způsobem prostřednictvím e-shopu. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující. K podání nabídky ve smyslu ustanovení § 1731 obč. zák. ze strany Kupujícího dochází odesláním vyplněné Objednávky Kupujícím Prodávajícímu.

2.5

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 1. a) Informace o nakupovaném Zboží (na e-shopu Kupující označí produkt či službu , o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“;
 2. b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky ve webovém rozhraní e-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení;
 3. c) Identifikační a kontaktní údaje Kupujícího sloužící k doručení Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, tel. číslo a e-mailovou adresu.

2.6

Údaje v Objednávce je možné až do jejího vytvoření měnit a kontrolovat.

 

2.7

Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Za správnost potvrzených údajů uvedených v objednávkovém formuláři odpovídá Kupující.

2.8

Neprodleně po odeslání Objednávky je Kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu doručen e-mail, kterým je Kupující informován o tom, že jeho Objednávka byla zaevidována. E-mail oznamující zaevidování objednávky není přijetím nabídky ve smyslu ustanovení § 1740 obč. zák., nýbrž pouhým potvrzením o doručení objednávky. Veškeré Objednávky zaevidované Prodávajícím jsou platné a závazné.

2.9

Prodávající není povinen přijmout každou zaevidovanou objednávku. Prodávající je oprávněn Objednávku před uzavřením kupní smlouvy odmítnout zejména v případě, kdy Zboží není dostupné, případně se již nevyrábí či nedodává. K obdobné situaci může dojít, pokud si Kupující objedná větší počet kusů Zboží, než je ze strany Prodávajícího umožněno. Informace o maximálním počtu Zboží je v rámci e-shopu Kupujícímu poskytnuta. Prodávající může zaslat Kupujícímu e-mailem nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky.

2.10

Informace o Zboží a jeho hlavních vlastnostech a Ceně uváděné Prodávajícím v e-shopu jsou závazné s výjimkou zjevně chybné ceny. Prodávající není povinen dodat Kupujícímu zboží za zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo Kupujícímu na e-mail doručeno zaevidováno objednávky nebo přijetí objednávky. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra. V takové situaci Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho email pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím.

2.11

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu doručeno přijetí objednávky. Nezašle-li Prodávající přijetí objednávky Kupujícímu do sedmi (7) dní ode dne, kdy mu byla doručena objednávka Kupujícího, objednávka Kupujícího zaniká. Okamžikem uzavření kupní smlouvy vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny.

2.12

Prodávající v některých případech umožňuje na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby Kupující v Objednávce vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Veškeré Ceny jsou uvedeny v rámci e-shopu, Objednávky a kupní smlouvy. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u produktu a služby v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

3.2

Celková cena je uvedena včetně všech poplatků stanovených zákonem.

3.3

Úhrada Celkové ceny Kupujícím může být provedena následujícími způsoby:

 1. a) bankovním převodem na číslo účtu 2900388628/2010. Informace pro provedení platby jsou Kupujícímu zaslány v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dní od uzavření kupní smlouvy,
 2. b) hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí na provozovně Náměstí míru 1582 , Dobříš.

V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

3.4

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího.

3.5

Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

3.6

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až po zaplacení Celkové ceny a převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet Prodávajícího. V ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1

Produkt a služba je Kupujícímu doručena způsobem dle jeho volby, a to:

 1. a) osobním odběrem na předem domluveném místě, zejména v provozovně Prodávajícího Náměstí míru 1582, Dobříš 263 01
 2. b) osobním odběrem na výdejních místech spol. Zásilkovna s.r.o., IČ 284 08 306.

4.2.

U online vzdělávacích produktů a programů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3.

Náklady na dodání zboží podle způsobu dodání zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy a také nese s tím spojené riziko.

4.4.

Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží bude Kupujícímu sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na dohodnutém místě Kupujícího vždy o možnosti vyzvednutí Zboží bude Prodávající informovat prostřednictvím e-mailu.

4.5

Po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci i Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku převzít.

4.6

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající přitom není povinen předat zboží k dodání před úhradou těchto nákladů.

4.7

Pokud Kupující Zboží nepřevezme, s výjimkou stanovenou v čl. 6. 5 všeobecných obchodních podmínek, nejedná se o porušení povinnosti Prodávajícího zboží doručit. Nepřevzetí zboží není odstoupením od smlouvy. Prodávajícímu tímto však vzniká právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení ze strany Kupujícího. Takové odstoupení je účinné v den, kdy je doručeno Kupujícímu. Odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny na dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

4.8

Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

4.9

V případě, že Prodávající nebude schopen Kupujícímu Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsou obě smluvní strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

5.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2.

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

5.3.

Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však jednoho měsíce od převzetí zboží.

5.4.

Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese marketa@zahradavhlave.cz a přiložte vyplněný formulář viz příloha č. 2. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

5.5.

Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny, a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy, může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

5.6.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

5.7.

Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou kupujícímu vzniknout díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při jejich aplikaci v praxi.

 

VI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1.

Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti aromaterapie, aplikace Bachových esencí, ošetření tělovými svícemi a ženské bylinné napářky. Informace, které jsou které jsou zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi je čistě ve vaší zodpovědnosti. Případná zdravotní rizika vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy příloha č.1 (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Odešlete formulář prosím emailem na marketa@zahradavhlave.cz  spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: marketa@zahradavhlave.cz , písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím lhůty k doručení zboží (30 dní). Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce zjevně nesprávné informace. V případě, že Kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv, i bez udání důvodu.

7.4.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí zboží nebo jednoznačně prokáže odeslání zboží prodávajícímu.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.

Pokud mezi Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.2.

Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

8.3.

Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

8.4.

Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že se smluvní vztah bude řídit právem České republiky.

8.5.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího na internetové adrese www.zahradavhlave.cz , zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

8.6.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání e-shopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

8.7.

Kupní smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody. Znění všeobecných obchodních podmínek je Prodávající oprávněn měnit či doplňovat jednostranně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. O změně všeobecných obchodních podmínek bude Prodávající informovat prostřednictvím Uživatelského účtu.

8.8.

Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Přílohou č. 1 je vzorový formulář k odstoupení od smlouvy.

Přílohou č. 2 je vzorový formulář k uplatnění práva z vadného plnění.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 26.4.2023.

 

 

Příloha č. 1 VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Markéta Rita Lišková

IČO : 71589732

Adresa: Daleké Dušníky 100, 263 01

Tel: 775 070 312

Adresa pro doručování elektronické pošty: marketa@zahradavhlave.cz

Adresa pro doručování listinné formy na provozovnu: Zahrada v hlavě, Mírové náměstí 1582, 263 01 Dobříš

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.zahradavhlave.cz Markéta Rita Lišková , IČO 71589732, nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce.

Toto odstoupení oznámí kupující prodávajícímu písemně na adresu jeho provozovny nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem.

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 

Příloha č. 2 VZOROVÝ FORMULÁŘ REKLAMACE ( uplatnění práva z vadného plnění)

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete produkt reklamovat)

Uplatnění reklamace

Adresát: Markéta Rita Lišková

IČO : 71589732

Adresa: Daleké Dušníky 100, 263 01

Tel: 775 070 312

Adresa pro doručování elektronické pošty: marketa@zahradavhlave.cz

Adresa pro doručování listinné formy na provozovnu: Zahrada v hlavě, Mírové náměstí 1582, 263 01 Dobříš

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Produkt který je reklamován

Popis vad produktu

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace – opravit, vyměnit, vrátit peníze, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte